ساغر یوسف نیا

درباره من

دکتر ساغر یوسف نیا
image

استادیار گروه آموزشی زیست شناسی @ دانشکده علوم پایه

...

محقق گوگل

(1403/2/29)

استنادات

400

h-index

7

i10-index

6

مؤلفین همکار

10

اسکوپوس

(1403/2/29)

استنادات

294

مقالات

11

h-index

6

مؤلفین همکار

23

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1385-1389

کارشناسی ژنتیک

دانشگاه شهید چمران اهواز

1389-1391

کارشناسی ارشد سلولی و مولکولی

دانشگاه شیراز

1393-1398

دکترای سلولی و مولکولی

دانشگاه اصفهان

تجارب

1394-1398

دبیر مرکز سرطان

پژوهشگاه رویان اصفهان

1396-1402

مدرس دانشگاه

دانشگاه شهیداشرفی اصفهانی

1398-1402

استاد راهنمای دانشجویان ارشد

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

1400-1402

مدیریت کشت سلول

مرکز نانوبیوتکنولوژی سازمان فنی حرفه ای استان اصفهان

مهارت ها

تست تهاجم و مهاجرت سلولی

RFLP-PCR، Real time PCR، ARMS PCR

استخراج DNA، RNA و الکتروفورز

تست CAM

رنگ آمیزی H&E و IHC

فلوسایتومتری

تست Brdu

تست سمیت سلولی (MTS)

تست تشکیل کلونی

کشت سلول

اولویت های پژوهشی

جداسازی سلول های بنیادی سرطان سینه

بررسی مکانیسم مولکولی بدخیمی و تومورزایی سلول های سرطانی

miRNAها و lncRNA ها در سرطان

Drug delivery

گیاهان دارویی در سرطان

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری

آخرین بروزرسانی: 1403/02/28
Association of SOD2 rs2758339, rs5746136 and rs2842980 polymorphisms with increased risk of breast cancer: a haplotype-based case-control study
Design a PEGylated nanocarrier containing lemongrass essential oil (LEO) as a drug delivery system: application as an anti-cancer agent for breast cancer cells
SARS-CoV2: A perspective on genetic and protein structure, function and potent treatments with a comparison with other coronaviruses
Mechanistic and Diagnostic Roles of Kallikrein Related Peptidases 2 (KLK2) in Prostate Cancer
A comprehensive review on miR-153: Mechanistic and controversial roles of miR-153 in tumorigenicity of cancer cells
Mechanistic effects of arsenic trioxide on acute promyelocytic leukemia
Suppressive role of Viola odorata extract on malignant characters of mammosphere‑derived breast cancer stem cells
Characterization of the stemness potency of mammospheres isolated from the breast cancer cell lines
Diverse roles of fatty acid binding proteins (FABPs) in development and pathogenesis of cancers
The influence of peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) ligands on cancer cell tumorigenicity
Association between Genetic Polymorphism of NQO1 C609T and Risk of Age-Related Macular Degeneration Disease
Association between Genetic Polymorphism of Catalase (CAT) C-262T, Cu/Zn Superoxide Dismutase (SOD1) A251G and Risk of Age-related Macular Degeneration
Development of a new smart theranostic anti-PSMA-aptamer conjugated cationic-lipid coated mesoporous silica platform for targeted delivery of paclitaxel and CdSe/ZnS quantum dots to LNCaP cell line
JOURNAL OF DRUG DELIVERY SCIENCE AND TECHNOLOGY(2023)
شقایق سحرخیز, نگار نصری, قاسم دینی*, ^ساغر یوسف نیا
Thermo- and pH-responsive targeted lipid-coated mesoporous nano silica platform for dual delivery of paclitaxel and gemcitabine to overcome HER2-positive breast cancer
INTERNATIONAL JOURNAL OF PHARMACEUTICS(2023)
نگار نصری, شقایق سحرخیز, قاسم دینی*, ^ساغر یوسف نیا
Effects of the Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ) ligands on cancer cells
Isolation and In Vitro Characterization of Breast Cancer Stem Cells from Breast Cancer Cell Lines
Association between Genetic Polymorphism of Catalase (CAT) C-262T, Cu/Zn Superoxide Dismutase (SOD1) A251G and Risk of Age-related Macular Degeneration
Suppressive role of Viola odorata extract on malignant characters of mammosphere‑derived breast cancer stem cells
بررسی ارتباط پلی مورفیسم های rs8052394 و rs11640851 بر روی ژن MT1a با خطر ابتلا به سرطان سینه
بررسی بیان miRNA153 و ژنهای هدف ABCE1 و ABCB1 مرتبط با مقاومت دارویی در سلولهای سرطانی پستان و سلولهای بنیادی سرطان پستان
بررسی ارتباط miR495 با بیان پروتئین آنکوژن CDC6 در رده های سلولی سرطان پستان
ارتباط چندشکلی های ژنتیکی miR-32 C>A (rs7041716) و miR-222 G>T (rs34678647) با خطر ابتلا به سرطان سینه
ارتباط چندشکلی های ژنتیکی rs2758339، rs2842980 وrs5746136 ژن سوپر اکسید دیسموتاز 2 با خطر ابتلا به سرطان سینه
تکنیک های مولکولی مطالعه بیان ژن در سطح mRNA
تکنیک های مولکولی مطالعه بیان ژن در سطح mRNA
آنالیز بیوانفورماتیکی نحوه ی برهم کنش DNA با دسته ای از مشتقات –N هتروآریل استیک اسید به عنوان ترکیبات ضد سرطان
تجزیه و تحلیل بیان نسبی RNA های طویل غیر کد کننده LINC01594 و VAC14-AS1 در نمونه های سرطان رودۀ بزرگ در مقایسه با نمونه های کنترل مجاور
بررسی خاصیت ضد سرطانی سویه ی پروبیوتیک pediococcus acidilactici از شیر مادر بر روی رده های سلولی سرطان کلورکتال و سینه.
بررسی برهمکنش ژن کد کننده ی پروتئین SFRP2با RNA طویل غیر کننده ی CHKB-AS1 و تغییرات بیان این دو ژن در نمونه های سرطان معده با استفاده از آنالیزهای بیوانفورماتیک و آزمایش qRT-PCR
بررسی بیان متفاوت RNAهای طویل غیرکدکننده linc02288 و linc01285 در نمونه های سرطان معده با استفاده از آنالیزهای بیوانفورماتیک و آزمایش qRT-PCR
بررسی خاصیت ضدسرطانی سویه پروبیوتیک Lactobacillus fermentum جداسازی شده از شیر مادر برروی رده های سلولی سرطان کلورکتال و سینه
آنالیز بیان نسبی RNA های طویل غیر کد کننده SPATA3-AS1 و PTGES2-AS1 در نمونه های سرطان روده بزرگ در مقایسه با نمونه های بافت همجوار کنترل
بررسی همراهی میزان بیان 5571 miR- با فاکتورهای بالینی و پیشگویی ژن های هدف کلیدی آن در سرطان پستان
بررسى اثر همزمان و مستقل محیط کشت غنی شدهی سلولهاى بنیادى بند ناف و ماینوکسیدیل بر روى موشهاى داراى ریزش مو با الگوى مردانه
آنالیز بررسی تغییرات بیان RNA های طویل غیرکدکننده ی LINC01605 و PLCE1-AS2 در نمونه های سرطان معده

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی زیست شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه سمنان، ایران
saghar_yousefnia@semnan.ac.ir
31532294

فرم تماس